Krajowe programy finansowania

Ścieżka SMART – konsorcja

Cel programu: Dofinansowaniem mogą zostać objęte badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu stworzenie innowacyjnych produktów lub technologii. Aplikacja może obejmować kilka modułów, takich jak wdrożenie wyników prac B+R, infrastruktura B+R, internacjonalizacja, cyfryzacja, zazielenianie czy rozwój kompetencji. Program przeznaczony jest dla konsorcjów.

Rozmiar projektu: min. 230 000 EUR dla MŚP, min. 460 000 EUR dla dużych przedsiębiorstw

Wysokość dofinansowania: do 80%

FEnIKS – FENX.01.01 Efektywność Energetyczna

Cel programu: Inicjatywa ma na celu wsparcie poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej (dla instytucji publicznych). W przypadku przedsiębiorstw nacisk położony jest na modernizację energetyczną budynków korporacyjnych oraz poprawę efektywności energetycznej procesów produkcyjnych (średnie i duże przedsiębiorstwa).

Wysokość dofinansowania: do 85%

FEnIKS – FENX.02.02 Rozwój OZE

Cel programu: Wsparcie skierowane jest na realizację projektów polegających na budowie lub przebudowie instalacji odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz produkcji paliw alternatywnych z OZE (w szczególności biometanu i zielonego wodoru). Beneficjentami wsparcia mogą być przedsiębiorcy, administracja publiczna, a także jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość dofinansowania: do 80%

FENG Pożyczka ekologiczna

Cel programu: Celem działania jest wsparcie rozwiązań służących efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Poprzez modernizację infrastruktury, w tym inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy, program przyczynia się do transformacji zwiększającej efektywność energetyczną przedsiębiorstw (MŚP, małe i średnie spółki, średnie spółki).

Rozmiar projektu: maks. 50 mln EUR

Wysokość dofinansowania: 25-80%

Wodoryzacja Gospodarki

Cel programu: Program ma na celu rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zeroemisyjnej poprzez wspieranie inicjatyw związanych z wdrażaniem technologii wodorowych wraz z infrastrukturą techniczną do produkcji, magazynowania, transportu i utylizacji wodoru (przedsiębiorstwa, jednostki naukowe).

Rozmiar projektu: min. 2,3 mln EUR

Wysokość dofinansowania: do 85%