Programs in Estonia | Financing | CIVITTA

Ettevõtte arendustegevuste rahastamiseks on võimalik kasutada nii Euroopa Komisjoni otsetoetusi (vaata siit) kui ka siseriiklikke meetmeid. Erinevad toetused on hea võimalus ettevõtte tegevuse arendamiseks ning kasvu soodustamiseks.
 

2021-2027 rahastusperioodi taotlusvoorud on Eestis järjest avanemas, mistõttu oleme siia lehele kogunud olulisemate toetuste info. Meie rahastuse alamlehelt saad esmase teabe toetuse peamiste tingimuste ja tähtaegade kohta. Kui mõni toetusvõimalus pakub huvi, võta julgelt ühendust meie ekspertidega, kelle kontaktid leiad alamlehe lõpust.

Civitta eksperdid on abiks nii projektide sisu kujundamisel, taotlusdokumentide koostamisel kui ka hilisemal projektijuhtimisel.

 

Ettevõtete digipööre

DIGITALISEERIMISE TEEKAARDI KOOSTAMINE
Toetusmeede on avatud.

Eesmärk: Ettevõtete digitaalse küpsuse ning tehnoloogiamahukuse suurendamine. Toetuse abil valmib ettevõtte digitaliseerimise teekaart, mis annab hinnangu ettevõtte digitaliseerimisele, kitsaskohtade likvideerimiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja mõjule ettevõtja majandustulemustele. Digitaliseerimise teekaart on eelduseks digitaliseerimise investeeringutoetuse saamisel.

Toetatavad tegevused: Digitaliseerimise teekaardi koostamine.

Taotlejad: Eestis registreeritud äriettevõtted.

Projekti maksimaalne kestvus: Projekti abikõlblikkuse periood on maksimaalselt 6 kuud, kuid mitte kauem kui 31. oktoober 2023. aastal.

Maksimaalne toetus: Kuni 15 000 eurot projekti kohta.

Toetuse määr: 

 • väikeettevõttel ja keskmise suurusega ettevõttel grupierandi artikkel 18 kohaselt 50%;
 • väikeettevõttel, keskmise suurusega ettevõttel ja suurettevõttel, mille registreerimise aadress on väljaspool Tallinna või Tartu linna, vähese tähtsusega abi puhul 70%
 • väikeettevõttel, keskmise suurusega ettevõttel ja suurettevõttel vähese tähtsusega abina 50%.

 

ETTEVÕTETE DIGIPÖÖRDE TOETUSMEEDE
Toetusmeede on avatud.

Eesmärk: Toetuse abil on erinevate sektorite ettevõtetel võimalik investeerida automatiseerimisse ning digitaliseerimisse või robotite kasutuselevõttu eesmärgiga vähendada inimsekkumise vajadust ning suurendada tarneahela efektiivsust, tehes seda protsesse optimeerides ning andmeid tõhusalt kasutades ja juhtides. Projekti tulemusena peab suurenema ettevõtte tehnoloogiamahukus, tootlikkus, lisandväärtus ja jätkusuutlikkus ning rahvusvaheline konkurentsivõime.

Toetatavad tegevused: Abikõlblik on automatiseerimiseks vajaliku immateriaalse ja materiaalse vara, digitaalsete tehnoloogiate, robotite soetamine, arendamine ja juurutamine (k.a. litsentside ja patentide kulud) ning koolituse korraldamine sh:

 • ressursside ja protsesside planeerimine, optimeerimine, haldamine ning protsesside jälgimine ja juhtimise tarkvarade arendamine ja integreerimine;
 • pilvetehnoloogiate kasutuselevõtt;
 • tööstusliku asjade interneti süsteemide väljaarendamine;
 • andmeanalüüsi ja masinõppe ja -nägemissüsteemide väljaehitamine;
 • robotsüsteemide kasutuselevõtt ja integreerimine;
 • virtuaal- ja liitreaalsuse lahenduste integreerimine äriprotsessidesse;
 • kolmemõõtmelise prototüüpimise ja kihtlisandustootmise väljaehitamine;
 • küberturvalisuse ja andmekaitse süsteemide kasutuselevõtt ja arendamine.

Taotlejad: Eestis registreeritud äriettevõtted. Eelistatud on tööstusettevõtted.

Projekti maksimaalne kestvus: Projekti abikõlblikkuse periood on maksimaalselt 18 kuud, kuid mitte kauem kui 31. detsember 2025. aastal.

Maksimaalne toetus: Kuni 300 000 eurot.

Rahastamismäär: Toetuse osakaal projekti abikõlblike kulude kogumaksumusest on 20-50% sõltuvalt ettevõtte suurusest ning riigiabi liigist.

 

Tootmisettevõtjate ärimudeli muutmise toetus

Toetusmeede avaneb eeldatavalt 2022. aasta lõpus.

Eesmärk: Eesti tootmissektori toimepidevuse ja konkurentsivõime tagamine eksportturgudel ärimudeli ringsuse ja rohevõimekuse kaardistamise ning ärimudelit muutvate arendusprotsessi kaudu. 

Toetatavad tegevused: Roheauditi teenuse sisseostmine, mille tulemusena valmib teekaart ning teekaardist tulenevate prioriteetsete arengueesmärkide elluviimine ja ärimudeli muutmine. Arendustegevustena on toetatavad tegevused: 

 • toote- ja teenuse, organisatsiooni ja protsesside arendamine ning nõustamisteenused nende tegevuste rakendamiseks;
 • ettevõtja juhtkonna ja töötajate koolitamine kestliku arengu, ringmajanduse, ringdisaini ja kliimamõju ning selle vähendamise põhimõtete juurutamiseks;
 • ärimudeli muutmisest tuleneva patendi ja muu immateriaalse vara omandamine, valideerimine ja kaitsmine.

Taotlejad: Eestis registreeritud äriettevõtted.

Projekti maksimaalne kestvus: Teekaardi koostamiseks kuni 6 kuud, arenduste elluviimiseks kuni 18 kuud.

Maksimaalne toetus: Roheauditi läbiviimiseks antav toetuse suurus on kuni 10 000 eurot ning see on mõeldud rohevaldkonna või ringmajanduse kogemusega eksperdi teenuse ostmiseks. Arendustegevuseks antav toetus on kuni 200 000 eurot. 

Rahastamismäär: Toetuse määr on kuni 50% ning sõltub ettevõtte suurusest ning riigiabi liigist.

 

PRIA bioressursside väärindamise toetus

Toetusmeede on avatud kuni 29.12.2022.

Toetus on suunatud ettevõtete rohepöörde eesmärkide täitmisele panustades bioressursile kõrgema majandusliku lisandväärtuse andmisse, teadus- ja arendustegevuse võimekusse ning innovatsioonivõimekuse kasvatamisse ning kasvuhoonegaaside heite vähendamisse. Toetust saavad taotleda ettevõtted ja positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutused.

Toetatakse järgmisi tegevusi:

 • bioressursside, sealhulgas kõrvalsaaduste ja jääkide ning biojäätmete eeltöötlemiseks või töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamist ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras;
 • masinate ja seadmete soetamist või väljavahetamist uuenduslike, ressursitõhusate ja bioressursile kõrgemat lisandväärtust anda võimaldavate masinate ja seadmete vastu;
 • teadus- ja arendustöötaja kaasamist teadus- ja arendustegevuseks, bioressursile kõrgema lisandväärtuse andmiseks ning uuenduslike ressursitõhusate ja kõrge lisandväärtusega toodete väljatöötamiseks.

Taotletava toetuse miinimumsuurus ühe taotluse kohta on 500 000 eurot ja taotletava toetuse maksimumsuurus on 5 miljonit eurot ühe taotleja kohta. Toetuse kogueelarve on ettevõtetele 13 806 800 eurot ning teadus- ja arendusasutustele 4 602 267 eurot.

Toetuse määrad on erinevad olenevalt ettevõtte suurusest ja kululiigist. Investeeringute puhul on toetuse määrad 20-40% (suurettevõte 20%, keskmine 30% ja väikeettevõte 40%).

Bioloogilised ressursid ehk bioressursid on elu loodud materjalid ja protsessid, mis on looduslikult ning jätkusuutlikult taastuvad ja biolagunevad.

 

Ida-Viru suurinvesteeringute toetus

Toetusmeede on avatud.

Eesmärk: Ida-Viru piirkonna majanduse mitmekesistamine ehk eri valdkondade arengu toetamine uute töökohtade loomiseks ning seeläbi põlevkivisektori osakaalu vähenemisest tulenevate majanduslike mõjude leevendamine Õiglase Ülemineku Fondi vahenditest (ÕÜF).

Finantseeritavad tegevused: Toetust saab küsida seadmete soetuseks, ehituseks, teadus- ja arendustegevuseks, kui see toetab tootmise käivitamist või uute toodete või teenuste lisamist. 

Taotlejateks on ettevõtted, mille projekti tegevusvaldkond järgmine: Töötlev tööstus (EMTAK jagu C, välja arvatud alajaod 12, 102, 192, 2060, 2410, 242, 243, 2446, 2452, 2591 ja 301); mäetööstus (jagu B, välja arvatud alajaod 05, 06 ja 091); elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (jagu D); veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus (jagu E); info ja side (jagu J); kutse, teadus- ja tehnikaalane tegevus (jagu M).

Maksimaalne toetus: Minimaalne võimalik toetussumma on 500 000 eurot. Maksimaalse toetussumma kujunemine sõltub erinevatest teguritest, mh loodavate töökohtade arv. Eeldatud on, et projekt loob toetusskeemis kirjeldatud viisil minimaalselt 5 töökohta:

 • toetust antakse kuni 100 000 eurot ühe Ida-Viru maakonnas loodava töökoha eest, kui loodavate töökohtade ülene keskmine brutokuupalk ületab EMTAK 2008 kahekohalise numberkoodiga tegevusvaldkonna, milles projekti ellu viiakse, Eesti keskmist brutokuupalka;
 • toetust antakse kuni 200 000 eurot ühe Ida-Viru maakonnas loodava töökoha eest, kui loodavate töökohtade ülene keskmine brutokuupalk on vähemalt võrdne toetuse määruses nimetatud sihttaseme toodud sihttaseme ja koefitsiendi 1,2 korrutisega.

Toetust saab küsida seadmete soetamiseks, ehituseks, teadus- ja arendustegevuseks uute üksuste rajamiseks, uute toodete tootmiseks või teenuste pakkumiseks:

 • teadus- ja arendustegevuseks, toetuse määr erinev sõltuvalt ettevõtja suurusest ja kas projekt hõlmab nn tõhusat koostööd;
 • seadmeteks ja ehituseks – regionaalabi, mille puhul toetuse määrad on suurettevõtjal 25%, keskmisel ettevõtjal 35% ning väikeettevõtjal 45%;
 • koolitusabiks (kuni 500 000 €, toetuse määr 50%);
 • infrastruktuuri arenduskuludeks ehk nn tugiteenusteks: näiteks võrguühendused, projekteerimine jms - vähese tähtsusega abi kuni 200 000 €, toetuse määr 80%.

Omafinantseering peab olema projektis vähemalt 35%.

 

Ressursitõhususe meetme väikeprojektide voor*

Toetusmeede avaneb eeldatavalt 2023 I kvartal.

Eesmärk: Ettevõtete ressursitõhususe, sh energiatõhususe, suurendamine, keskendudes eelkõige jätkusuutlikumate lahenduste võimendamisele ning seeläbi ettevõtete konkurentsivõime tagamisele. Toetust antakse ressursitõhususe saavutamiseks vajalike investeeringute tegemiseks. Ressursiaudit peab kajastama ettevõtte olemasolevat olukorda ning olema tehtud kooskõlas rakendusasutuse kinnitatud ressursiauditi metoodikaga.

Toetatavad tegevused: 

 • materiaalse ja immateriaalse vara soetamine;

 • soetustega seotud seadistamine;

 • investeeringutega seotud personali koolitamine.

Taotlejad: Äriühing, kelle põhitegevus või kõrvaltegevus vastab vähemalt 20% müügitulu ulatuses Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele mäetööstuse korral (EMTAK 2008, jagu B, alajagu 075–09) või töötleva tööstuse korral (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 10–33), välja arvatud tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12). Taotleja viimase kolme majandusaasta keskmine müügitulu summeeritult eelnimetatud tegevusalade osas peab olema vähemalt võrdne taotletava toetuse summaga.

Taotlemise aluseks on ülevaatlik ressursiaudit.

Maksimaalne toetus: Toetuse eeldatav summa on kuni 250 000 eurot projekti kohta.

Toetuse määr: Väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele kuni 50% sõltuvalt riigiabi liigist.

*Tegemist on eelinfoga. Täpsemad tingimused kinnitatakse meetme määruse jõustumisel. 


Ida-Virumaa väike- ja keskmise suurusega ettevõtete investeeringutoetus*

Toetusmeede avaneb eelduslikult 2022. aasta jooksul.

Eesmärk: Ida-Virumaal tegutsevate VKEde pikaajalise konkurentsivõime suurendamine uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste, tehnoloogiate ja protsesside väljatöötamise ning inim- ja struktuurkapitali (patendid, infosüsteemid, protsessid, poliitikad) kasvatamise kaudu.

Toetatavad tegevused: Toetust antakse ettevõtjale põhiprotsessi ja seda toetavate protsesside arendamiseks, sh: 

 • Mitmekesistamine ja ümberkorraldamine;
 • uuenduslike omadustega toote või teenuse väljaarendamine;
 • ärimudeli uuendamine;
 • digitaliseerimine, innovatsioon, tehnoloogia kasutuselevõtt, KHG heite vähendamine jms.

Toetatavad tegevused täpsustatakse toetuse andmise tingimuste kinnitamisel.

Taotlejad: Toetust saavad taotleda Ida-Virumaal tegutsevad vähemalt 24 kuud vanad väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted.

Maksimaalne toetus: Toetussumma on 30 000 – 500 000 eurot projekti kohta.

Rahastamismäär: Toetuse osakaal on vahemikus 35%-65% projekti abikõlblike kulude kogumaksumusest, sõltuvalt projekti suurusest, ettevõtte suurusest ja loodud töökohtade arvust. 

*Tegemist on eelinfoga. Täpsemad tingimused kinnitatakse meetme määruse jõustumisel.

 

Võtke meiega ühendust, kui Teil on täiendavaid küsimusi toetusvõimaluste kohta. Aitame kaardistada ettevõtte strateegiliste arenguplaanide elluviimise toetusvajadused ning leida sobivad toetusvõimalused.

Contacts

Kadri Adrat
Associate Partner
STRATEGY, INNOVATION, FUNDING

+372 5568 7649

Agnes Kask
Project Manager
STRATEGY, INNOVATION, FUNDING

+372 5816 1353

Kai Krashevski
Associate Partner
STRATEGY, INNOVATION, IMPLEMENTATION

+372 5647 7546